Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení 

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahuje se na zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „lhůta k uplatnění“) uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

1.2. „Prodávajícím“ se rozumí obchodní společnost se sídlem:

ARMYSHOP.CZ, s.r.o.,
Národní obrany 718/22
160 00 Praha 6 – Bubeneč
Česká republika

IČ: 25919229, DIČ: CZ25919229

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 129326

1.3. „Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

1.4. Požádá-li o to kupující, prodávající písemně potvrdí (dále jen „potvrzení“), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění. Prodávající v potvrzení uvede i firmu, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující firmu, sídlo a identifikační údaj (dále jen „doklad“).

1.5. „Reklamací“ se rozumí oznámení zjištěné vady, kterou zjistí kupující a bez zbytečného odkladu písemně oznámí prodávajícímu na adresu provozovny:

ARMYSHOP.CZ, s.r.o.
Slavíkov – Studýnka 160
549 31 Hronov
Česká republika

E-mailem prostřednictvím KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE
Telefonicky: +420 491 482 386

Na tuto adresu kupující odešle, nebo doručí osobně, reklamované zboží bez zbytečného odkladu.  Způsob přepravy nazpět zvolí kupující dle svého uvážení. Při úhradě nákladů bude postupováno dle Obchodních podmínek čl. 10.5. 

1.6. Prodávající nepřevezme zásilku od kupujícího odeslanou na dobírku.

 

2. Rozsah odpovědnosti za vady

2.1. Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou ve lhůtě k uplatnění.

2.2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:

a) pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu
b) pokud si kupující vadu sám způsobil
c) pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění
d) při neodborné manipulaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
e) při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím
f) při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s návodem, který přiložil výrobce

 

3. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění

3.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců.

3.2. Lhůta k uplatnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3.3. Do délky lhůty k uplatnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít.

 

4. Nároky z odpovědnosti za vady

4.1. Kupujícímu v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění náleží nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

4.2. Kupující má zejména právo:

a) na dodání nové věci bez vad, nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
b) na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci
c) na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad
d) na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci
e) na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže

4.3. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

5. Převzetí zboží

5.1. Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo zjistí-li jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme.

5.2. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího, nejpozději však do jednoho pracovního dne, telefonicky na telefonní číslo +420 491 482 386, e-mailem prostřednictvím KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE nebo písemně na adresu provozovny ARMYSHOP.CZ, s.r.o., Slavíkov – Studýnka 160, 549 31 Hronov.

 

6. Vystavení písemného potvrzení

6.1. Nebylo-li ze strany prodávající již učiněno, vydá potvrzení kupujícímu dle čl. 1.4.

6.2. Kupující žádá o vydání potvrzení až po ověření funkčnosti výrobku.

 

7. Způsob reklamace a jejího vyřízení

7.1. Reklamace vyřizuje provozovna ARMYSHOP.CZ, s.r.o., Slavíkov – Studýnka 160, 549 31 Hronov, telefon: +420 491 482 386, e-mailem prostřednictvím KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE.

7.2. Kupující je povinen se prokázat zakoupením zboží u prodávající, a to především dokladem, a je-li to z povahy věci nutné, také potvrzením.

7.3. Je-li to z povahy věci potřebné, kupující zboží zašle v úplném stavu, včetně obalů pokud to lze.

7.4. Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. Při nedostatečně chráněném zboží nemusí být reklamace uznána oprávněnou.

7.5. Po přijetí zboží k reklamaci bude kupující informován o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamačního řízení.

7.6. Kupující bude informován prostřednictvím e-mailu, který slouží jako potvrzení o převzetí zboží k reklamaci. E-mail bude obsahovat popis závady, předpokládaný výsledek reklamace a přibližné datum vyřízení reklamace.

7.7. Prodávající bude kupujícího po vyřízení reklamace kontaktovat e-mailem. Kupující je oprávněn se o průběhu reklamace informovat, a to telefonicky, nebo e-mailem prostřednictvím KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE.

7.8. O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží.

 

8. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014.